Pretraživanje

Tko je online

Imamo 17 gostiju i nema članova online

Očitovanje Udruge Lijepa naša na
Nacrt Strategije energetskog razvoj Republike Hrvatske

Udruga Lijepa naša kao najveća hrvatska ekološka udruga i najafirmiranija hrvatska ekološka udruga u domovini i svijetu rukovodeći se:

  • dobrobiti svoje jedine domovine Hrvatske,
  • svojim statutarnim ciljevima,
  • svojim iskustvom i znanjem predmetne materije,
  • osjećajem realnosti, i
  • rasterećena od bilo kakvog politikanstva i svojeg parcijalnog interesa,

podržava u svim bitnim elementima Strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske (Nacrt Zelene knjige) pripremljenu od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

            Udruga Lijepa naša, od samih početaka podržava orijentaciju na proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama jer zna da su nuklearne elektrane novijih generacija sigurne i da proizvode daleko najmanje onečišćenje okoliša. Udruga Lijepa naša drži da predmnijevana lokacija nuklearne elektrane u Dalju nema alternative i da treba ustrajati na toj lokaciji.

            Udruga Lijepa naša također podržava orijentaciju na proizvodnju električne energije u termoelektranama na ugljen, dugoročno se rukovodeći cijenom i svjetskim zalihama ugljena. Pritom naglašavamo potrebu i obvezu ugradnje najsuvremenijih uređaja i opreme kako bi se na najmanju moguću mjeru svele emisije štetnih tvari u okoliš.

            Udruga Lijepa naša podržava proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, a prije svega energiju dobivenu iz vjetroelektrana, te solarnih i geotermalnih izvora. Lijepa naša izražava pritom rezervu prema proizvodnji biodizela ukoliko će to značiti zaposjedanje većih poljoprivrednih površina za proizvodnju uljane repice i drugog sirovinskog bilja na račun proizvodnje hrane.

            Udruga Lijepa naša energično se protivi izgradnji elektrana koje koriste plin ili naftu kao gorivo za proizvodnju električne energije. Držimo to najneracionalnijom potrošnjom gotove energije, posebno kada je riječ o plinu koji je blagodat za kućanstvo, te bi ga trebalo dovesti do svih naših kućanstava.

            Udruga Lijepa naša protivi se svakoj daljnjoj izgradnji hidroelektrana uključujući i nimalo bezazlene male elektrane, zbog višestruke štete, često nepopravljive, koja nastaje izgradnjom vodenih akumulacija, ustava na vodotocima, te produbljivanjem riječnih korita. Izgradnju neke nove hidroelektrane Lijepa naša će podržati tek u bezizlaznoj situaciji.

            Udruga Lijepa naša drži da treba znatno više investirati u prijenosni sustav, posebno u visoko i nisko naponske mreže,  kako bi se gubitak energije u transportu sveo na najmanju moguću mjeru.

* Udruga Lijepa naša, radi očuvanja državnog suvereniteta, najenergičnije se protivi bilo kakvoj daljnjoj rasprodaji domaćih pogona za proizvodnju i prijenos različitih oblika energije, a naročito energično se protivi namjeri da se proda bilo koji i najmanji dio Hrvatske elelktroprivrede (ovaj pasus je, greškom u prijepisu, izostao iz cjelovitog očitovanja Udruge Lijepa naša na Nacrt Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske) .

            Udruga Lijepa naša zdušno podržava moguću kupnju proizvodnih i prijenosnih elektroenergetskih objekata u susjednim državama, posebno u Bosni i Hercegovini.

            Udruga Lijepa naša podržava izgradnju više skladišnih kapaciteta, ravnomjerno po prostoru Hrvatske kako bi se čim više ublažile posljedice mogućeg, naglog prestanka isporuke pojedinih energenata, prije svega plina i nafte.

            Udruga Lijepa naša drži potrebnim i podržava ulaganja u daljnje istraživanje nalazišta pojedinih energenata u Hrvatskoj i drugim, posebno susjednim zemljama.

            Udruga Lijepa naša podržava izgradnju terminalnih pravaca za transport nafte i plina preko hrvatskog teritorija, pod uvjetom da Hrvatskoj pripadne odgovarajući dio transportiranih energenata i da se prethodno napravi temeljita studija mogućeg utjecaja na okoliš, strateška procjena i izrade svi mogući scenariji za slučaj eventualnog eko-akcidenta.

            Udruga Lijepa naša drži veoma važnim propisati obvezu izrade programa štednje svih energenata i svih oblika energije u svim proizvodnim, uslužnim i drugim gospodarskim djelatnostima.

            Udruga Lijepa naša drži da sve nove pogone za proizvodnju energije, uključujući i termoelektrane na ugljen, treba predvidjeti u slabije nastanjenim područjima Hrvatske kako bi se postigao ravnomjerniji razvoj i ravnomjernija raspodjela stanovništva.

            Udruga Lijepa naša drži da proizvodnja toplinske energije treba biti u najvećoj mogućoj mjeri oslonjena na iskorištavanje obnovljivih izvora energije.

            Udruga Lijepa naša drži da treba vrlo oprezno planirati iskorištavanje biomase, s obzirom na mogućnost izazivanja nepopravljivih šteta na šumskom, i poljoprivrednom zemljištu i s obzirom na mogućnost pospješivanja erozije tla.

            Udruga Lijepa naša smatra da racionalnom korištenju energije treba posvetiti maksimalnu pažnju kroz dodatni ekološki odgoj djece i mladeži na svim razinama odgoja i obrazovanja.

            Udruga Lijepa naša smatra da treba puno više promicati održive oblike prijevoza, a poreznim mjerama, taksama i na druge načine destimulirati neracionalno korištenje energije (terenski automobili u službi osobnog prijevoza, jahte, športske letjelice i sl.).

            Udruga Lijepa naša smatra da Strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske treba donijeti u demokratskoj proceduri, te da obvezatno uz predmetnu Strategiju treba donijeti Zakon o provedbi energetske strategije, kako bi se izbjeglo naknadno manipuliranje ljudima, svi oblici politikanstva i zlouporabe pod plaštom ekologije, ljudskih prava i sl.

Zagreb, 12. prosinca 2008.